OLAĞANÜSTÜ HAL SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLER

OLAĞANÜSTÜ HAL SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLER

Değerli okuyucu 15 Temmuz akşamı ülkemiz yeni bir sürece uyandı. Artık hayatımızda OHAL var. OHAL Kanunu ne anlatır ? Kanuna dayalı olarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları, Kanun Hükmünde Kararnameler, Genelgeler nasıl düzenlemeler getirmiştir ?  kabilinden meraklarımızı giderebilmek için hazırladığım bu yazının sizleri aydınlatmasını ve yeni hayatımızın yeni kuralları konusunda bilinçlendirmesini umuyorum. OHAL’i anlamak için önce kanununu irdelemek gerekir, çünkü bu konudaki  “genel” tanımlama ve uygulamalar kanunda yer almaktadır. Kanun incelemesi kısmında hem OHAL KANUNU’na hem de KABAHATLER KANUNU’na bakacağız. Daha sonra da, 15 Temmuz olayları ardından ilan edilen  OHAL sürecindeki  ikincil mevzuatlara bakarak, 15 Temmuz 2016 sonrasında iş ve özel hayatımızın nasıl şekillendiğine bakacağız.

1-ÖNCELİKLE  BU  KANUNUN AMACI NEDİR SORUSUNU YANITLAYALIM; 2935 sayılı OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU ’ nun amacı, a)Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, b)Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, durumlarında olağanüstü hal ilan edilmesi ve olağanüstü hallerde uygulanacak hükümlerin belirlenmesidir. Bu kanun; tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde ilan edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülüklerini düzenlerken, aynı zamanda hem yukarıda (a) şıkkındaki sebeple hem de (b) şıkkındaki gerekçeyle ilan edilen olağanüstü hallerde, *kişilerin temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, *olağanüstü halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı,        *kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı *olağanüstü yönetim usullerinin nasıl olacağı konularını düzenlemeye

yönelik  çıkarılmıştır.

2-OHAL NASIL VE HANGİ SÜRELERLE İLAN EDİLİR ?

Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü hal ilanına dayanak sebepler vuku bulduğunda, Milli Güvenlik Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra;

Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzereolağanüstü hal ilan edebilir.

Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir. Bakanlar Kurulu’nun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

3-OHAL DE NE TÜR TEDBİRLER ALINABİLİR ?

Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik şiddet eylemleri sebebiyle ilan edilen olağanüstü hallerde; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, hem kanunun 9 uncu maddesindeki tedbirler hem de 11. Maddesindeki tedbirler alınır.

Bunlara sırayla bakacak olursak ;

a) Bölgenin belirli yerlerinde yerleşimi yasaklamak, belirli yerleşim yerlerine girişi ve buralardan çıkışı sınırlamak, belli yerleşim yerlerini boşaltmak veya başka yerlere nakletmek,

b) Resmi ve özel her derecedeki öğretim ve eğitim kurumlarında öğrenime ara vermek ve öğrenci yurtlarını süreli veya süresiz olarak kapatmak,

c) Gazino, lokanta, birahane, meyhane, lokal, taverna, diskotek, bar, dansing, sinema, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri ile kulüp vesair oyun salonlarını, otel, motel, kamping, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerini denetlemek ve bunların açılma ve kapanma zamanını tayin etmek, sınırlamak, gerektiğinde kapatmak ve bu yerleri olağanüstü halin icaplarına göre kullanmak,

d) Bölgede olağanüstü hal hizmetlerin yürütülmesi ile görevli personelin yıllık izinlerini sınırlamak veya kaldırmak,

e) Bölge sınırları içerisindeki tüm haberleşme araç ve gereçlerinden yararlanmak ve gerektiğinde bu amaçla geçici olarak bunlara elkoymak,

f) Tehlike arz eden binaları yıkmak; sağlığı tehdit ettiği tespit olunan taşınır ve taşınmaz mallar ile sağlığa zararlı gıda maddelerini ve mahsullerini imha etmek,

g) Belli gıda maddeleri ile hayvan ve hayvan yemi ve hayvan ürünlerinin bölge dışına çıkarılmasını veya bölgeye sokulmalarını kontrol etmek, sınırlamak veya gerektiğinde yasaklamak,

h) Gerekli görülen zaruri ihtiyaç maddelerinin dağıtımını düzenlemek,

i) Halkın beslenmesi, ısınması, temizliği ve aydınlanması için gerekli gıda madde ve eşyalarla her türlü yakıtın, sağlığın korunmasında, tedavide ve tıpta kullanılan ilaç, kimyevi madde, alet ve diğer şeylerin, inşaat, sanayi, ulaşım ve tarımda kullanılan eşya ve maddelerin, kamu için gerekli diğer mal, eşya, araç, gereç ve her türlü maddelerin imali, satımı, dağıtımı, depolanması ve ticareti konularında gerekli tedbirleri almak, bu yerlere gerektiğinde elkoymak, kontrol etmek ve bu malları satıştan kaçınan, saklayan, kaçıran, fazla fiyatla satan, imalatını durduran veya yavaşlatanlar hakkında fiilin işleniş şekli veya niteliği de nazara alınarak işyeri bulunduğu mahal için hayati önem taşımadığı takdirde işyerini kapatmak,

j) Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirleri almak, ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkışlarını kayıtlamak veya yasaklamak.

Şeklinde, 9.maddede sıralanan bu tedbirlere ek olarak da;

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,

b) Belli yerlerde veya belli saatlerdekişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,

DİKKAT ! (a ve b şıkları, halkın dilindeki “sokağa çıkma yasağı” nı anlatmaktadır)

c) Kişilerin, üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak,

DİKKAT ! OHAL de üst araması yapılabilecektir

d) Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak,

DİKKAT ! OHAL de kimliksiz sokağa çıkılmamalıdır

e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanlamısını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlanmak; basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak,

DİKKAT ! OHAL de gazete ve kitaplara sansür ve yasaklar getirilmesi, basımının durdurulması, basılanların da toplatılması mümkündür

f) Söz, yazı, resim, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak,

DİKKAT ! Sanat eserleri mercek altına alınabilecektir

g) Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirlerini aldırmak veya bunların artırılmasını istemek,

h) Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak,

DİKKAT ! Sanatsal üretimler sınırlanabilecektir

i) Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak,

j) Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak,

k) Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölge girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak,

DİKKAT ! Kanaat üzerine yasak getirilmesi mümkün olabilecektir

l) Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak,

m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak,

DİKKAT ! Sivil hareketin kısıtlanması olasıdır

n) (Değişik: 3076 - 14.11.1984) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,

DİKKAT !

OHAL sürecinde hükümetin işçi çıkarmayı izne bağlamak yetkisi bulunmaktadır.İşyerleri için işçi çıkarmanın zorunlu olması halinde, maddede durumları ayrık tutulan işçiler dışında kalan işçilerin iş akitlerinin feshinden önce, zorunluluk halinin anlatılarak ve mümkünse belgelendirilerek, Valiliğe ve İŞKUR’ a dilekçe ile başvurulması, izin istenmesi ve bir sakınca olup olmadığının sorulmasında fayda vardır__.

o) (Değişik: 3076 - 14.11.1984) Dernek, faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak,

DİKKAT ! 4. kuvvet olan sivil oluşumların tehlike arzetmesi halinde faaliyetlerinin durdurulması mümkündür Veya siyasi partiler dışındaki sivil siyasetin ve muhalefetin engellenmesi mümkündür de diyebiliriz.

ö) olağanüstü halin ilanına veya devamına sebep olan hallerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt bölgelerimiz üzerinde cereyan etmesi ve eylemcilerin eylemlerini müteakip komşu ülke topraklarına sığındıklarının tespit edilmesi durumunda, ilgili komşu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında varılacak mutabakat çerçevesinde, Kara, Hava veya Deniz Kuvvetleri unsurları ile mahdut hedefli sınır ötesi harekât planlayıp icra etmek.

Şeklindeki, 11.maddedeki tedbirlerin alınması kanunen imkan dahilindedir.

4-OHAL DE YAŞANAN HADİSELER NASIL BASTIRILACAK ?

Bölgelerinde, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik şiddet eylemleri sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen bölge valileri; bölgelerinde çıkabilecek toplumsal olaylarla meydana gelen olayları, emrindeki kuvvetler ve bu iş için tahsis edilen kolluk kuvvetleriyle önlemeye ve bastırmaya çalışırlar. Ancak, olayları bu şekilde önleyemezlerse ya da önlenmesini mümkün görmezlerse çevredeki bölge valiliklerinden yardım isterler. Bütün bu önlemlerin de yeterli görülmezse veya ani ve olağanüstü olaylarla karşılaşılırsa, bölgedeki en büyük askeri komutanlıktan yardım isteyebilirler.

Olağanüstü hal bir ilde ilan edilirse il valileri çıkabilecek toplumsal olaylarla meydana gelen olayları, emrindeki kolluk kuvvetleri ile önlemeye ve bastırmaya çalışırlar. Olayları önleyemezler veya önlenmesini mümkün görmezlerse, bağlı oldukları bölge valisine başvururlar. Ani ve olağanüstü olaylarla karşılaşması halinde de en yakın askeri komutanlıktan yardım gönderilmesini isteyebilir.

5-OHAL DE SİLAH KULLANMA YETKİLERİ NASIL OLUR ?

Olağanüstü hal ilanından sonra kolluk kuvvetleri ile kendilerine görev verilen özel kolluk kuvvetleri ve silahlı kuvvetler mensupları, görevlerini yerine getirirken kanunlarda silah kullanmayı icap ettiren hal ve şartlardan herhangi birinin tahakkuku halinde, silah kullanma yetkisine sahiplerdir.

Olağanüstü halin, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik şiddet eylemleri sebebiyle ilanı halinde silah kullanma yetkisine sahip bulunan güvenlik kuvvetlerinin “teslim ol” emrine itaat edilmemesi veya silahla mukabeleye yeltenilmesi veya güvenlik kuvvetlerinin meşru müdafaa durumuna düşmeleri halinde, görevli güvenlik kuvvetleri mensupları doğruca ve duraksamadan hedefe ateş edebileceklerdir.

6-OHAL DEKİ TEDBİRLERE UYMAYANLARI BEKLEYEN CEZA HÜKÜMLERİ NELERDİR ?

Özellikle Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik şiddet eylemleri sebebiyle OHAL ilan edilen yerlere bakmak gerekirse;

Alınan tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerine getirmeyenler veya kimliklerine dair kasten veya gerçeğe aykırı bilgi verenler veya bilgi vermekten çekinenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

Ceza bununla kalmaz, özel maksatla kamunun telaş ve heyecanını doğuracak şekilde asılsız, mübalağalı havadis ve haber yayılması veya nakledilmesi halinde, kanunun 25.maddesinin a bendinin 2 nolu fıkrasında yazılı olan “ üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin liradan az olmamak üzere ağır para cezası” bir misli daha artırılarak uygulanır.

Eğer bu eylemler bir yabancı ile anlaşma sonucu işlenirse, kanunun 25.maddesinin a bendinin 2 nolu fıkrasında yazılı olan “ bir yıldan az olmayan hapis cezası ile otuzbin liradan aşağı olamayacak para cezası” da, yine bir misli artırılarak uygulanır.

7-OHAL DE KABAHATLER KANUNU’NUN ÖZELLİKLE ÖNEM ARZEDEN MADDELERİ NELER ?

Konuyla ilgili bir diğer yasa da 5326 sayılı KABAHATLER KANUNU dur. Bu kanunda bizi ilgilendiren bazı cezalar hakkında da siz okurlarımızı bilgilendirmekte yarar görüyoruz;

OHAL süresince kimliksiz dolaşmanın cezai yaptırımları bulunmaktadır.

Örneğin kimlik bulundurmama halinde 219,00 TL idari para cezasına çarptırılmamız sözkonusudur.

Bu konuda idari para cezasına ilaveten ayrıca hapis cezasının da uygulanabileceğini yukarıda 6 nolu bende belirttiğimizi hatırlatırız.

Yine aynı kanuna göre olası üst veya ev aramalarında güvenlik kuvvetlerine engel olanlar da 219,00 TL idari para cezasına muhatap olacaklardır.

OHAL boyunca ruhsatlı da olsa silah taşımanın cezası 105,00 TL dır.

Yine kapalı ve açık yerlerde yapılacak izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlar ise 219,00 Tl ile 6.732,00 TL aralığında idari para cezası ile cezalandırılacaklardır.

Böylece buraya kadar gerek OHAL KANUNU’nda gerekse KABAHATLER KANUNU’nda yer alan ve vatandaş olarak bilmemiz-öğrenmemiz gereken bazı hükümleri bu şekilde özetledikten sonra 15 Temmuz 2016 sonrasında, bu kanun dayanak edilerek alınan kararlara bakalım;

1- Bu konuda bir Resmi Gazete taraması yaptığımızda karşımıza ilk olarak 21 Temmuz 2016 da yayımlanan 2016/9064 sayılı BAKANLAR KURULU kararını görüyoruz.

BU KARAR OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI KARARIDIR.

Bu yayım; yukarıda anlattığımız, Kanunun 3. Maddesinin 1. Fıkrasındaki (b) bendi uyarınca,Bakanlar Kurulu kararıyla, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle, 21.7.2016 Perşembe Günü saat 01.00 den itibaren doksan gün süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyuran yayımdır.

2- Nitekim hemen ertesi gün 22 Temmuz 2016 da yayımlanan 29778 sayılı Resmi Gazete’de de aynı konudaki TBMM kararı çıkmıştır.

3- 23 Temmuz 2016 Tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de “Olağanüstü Hal kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname” (KHK) yayımlanmıştır.

Toplam 12 maddeden ibaret olan ve OHAL de yayımlanan ilk kararname olan bu metinde, bizi birey ve iş insanı olarak ilgilendiren maddelere değinelim;

2.maddede, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tesbit edilen ve kapatılabileceği belirtilen yapılar arasında “dernekleri, federasyon ve konfederasyonları” görebiliyoruz. Maddede bu kapatmaların ilgili bakanlıkta oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine bakan onayı ile yapılabileceği anlatılmış.

Bu kararnamenin ağırlıklı olarak; FETÖ/PDY ile irtibatı belirlenen kurum-kuruluşların kapatılması, kapatılma şekilleri,Yargı mensuplarıyla ilgili tedbirler,Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler,Yürütülecek soruşturmalardaki tedbirler, soruşturma kovuşturma usulleri gibi düzenlemeleri içerdiğini görüyoruz.

Metinde dikkat çeken hususun 9. Ve 10. Maddeler olduğunu söyleyebiliriz.

9. Maddede açıkça “bu KHK kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki-mali-idari-cezai sorumluluğu olmayacağı” düzenlenerek, KHK ya göre karar alan kamu personeline adeta bir dokunulmazlık zırhı sağlandığını görmekteyiz. Bunun suistimale açık olup-olmadığı ve hukuk devletinin esaslı prensipleri olan “hesap verebilirlik-şeffaflık-kanıtlara dayalı adalet” ilkelerine uygun düşüp-düşmediği konusunu okurun takdirine bırakıyoruz.

Öte yandan 10. Maddede de “bu KHK kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyeceği” belirtilmiştir.

Bir idari davada mahkemece verilecek yürütmenin durdurulması kararları, şüphesiz dava konusu işlemi tesis eden-eylemi vücuda getiren idarenin elini kolunu bağlamaktadır. Ancak şuna dikkat edilmelidir ki; bir idari davada mahkemece yürütmenin durdurulabilmesi kararı verilebilmesi için, ikisi aynı anda ve bir arada gerçekleşmek koşulu ile, “dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırılığı” ve “işlem nedeniyle davacı için ileride telafisi imkansız zararların oluşması” şartı aranmaktadır.

Bu sebeple bu hassas günlerde, güvenlik sebebiyle bazı kararlar alan idari kurumların, mahkemelerden verilecek yürütmenin durdurulması (YD) kararlarıyla karşılaşmak istememelerini anlamaya çalışabiliriz. Yargıda FETÖ/PDY çetesinin yoğunlaştığını üzüntüyle izlemekteyiz, dolayısıyla idarenin bugünlerde verilebilecek YD kararlarına şüpheyle yaklaşabileceğini de anlayabiliriz. Fakat öte yandan bu günlerde dahi, yukarıdaki paragrafta saydığım “hesap verebilirlik-şeffaflık-kanıtlara dayalı adalet “ ilkelerini gözeterek, hukuk devleti olma yolunda bir sınav verecek olan ve tüm dünyaya bu niteliğini gösterecek olan ülkemiz için, bu KHK ile getirilen “hukuk yolu başvuru yasağı” nın isabetini de, okurun takdirine bırakıyoruz.

4- Takvim 24 Temmuz 2016 yı gösterdiğinde yayımlanan 29780 sayılı Resmi Gazete’de, “Olağanüstü Hal ile ilgili 2016/17 sayılı Genelge” yayımlanmıştır. Yayımlanan bu Başbakanlık Genelgesinde, yukarıda 2 nolu bende belirttiğim; TBMM’ nin, Bakanlar Kurulu’nca alınan OHAL ilanı kararının onayına ilişkin verdiği 21.7.2016 T.li kararı anılarak, Başbakanın başkanlığında bir OLAĞANÜSTÜ HAL KOORDİNASYON KURULU oluşturulduğu anlatılmaktadır.

5- 27 Temmuz 2016 T. Ve 29783 s.lı RG de, OHAL döneminin ikinci KHK si yayımlanmıştır. 668 sayılı bu kararnamenin adı; “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken****Tedbirler ile Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” dir.

Bu metinde; askerlerin “mahkumiyet kararı alınmaksızın” memuriyetten alınmaları ve bununla ilgili sonuçlar, bazı radyo-tv kuruluşlarının kapatılması ve sonuçları, soruşturma kovuşturma işlem ve usulleri, YAŞ ile ilgili yeni düzenlemeler, öğretmen atamaları, YÖK personeliyle ilgili düzenlemeler, Jandarma Teşkilatıyla ilgili düzenlemeler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Yine bu KHK de de, bu kararname gereğince karar alan ve işlem tesis eden görevlilere sorumluluk yüklenmeyeceğine dair madde ile, bu KHK kapsamında alınan karar ve yapılan işlemler için açılan davalarda YD kararları verilemeyeceğine ilişkin madde, aynen yer almaktadır.

Kararname metni ekindeki listelerde de, görevden alınanların isimleri, kapatılan yayınevleri-dergiler-gazeteler-radyolar-tv ler-haber ajanslarının listesi bulunmaktadır.

6- OHAL kapsamında yayımlanan üçüncü kararname; 669 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında bazı tedbirler alınması Ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” adını taşıyan metindir ve 31 Temmuz 2016 T. Ve 29787 s.lı RG de yer almıştır.

Metnin hemen 4. Maddesinde karşımıza iş insanlarını ilgilendiren bir düzenleme çıkmaktadır. Burada; Olağanüstü halin devamı süresince, İcra İflas Kanununun 179. Maddesi uyarınca, sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından, iflas erteleme talebinde bulunulamayacağı, bulunulursa dahi mahkemelerce bu talebin reddedileceği, hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm, OHAL süresince yeni başvuru yapılamayacağını düzenlemiştir. Sürmekte olan İflas Erteleme davalarına etkisi olan bir hüküm değildir.

Kararname içeriğinde Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili hükümler, Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili düzenlemeler, Askeri Hakimler Kanunu , TSK Personel Kanunu , Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine İlişkin Kanun, Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu,YAŞ Kanunu,Harp Okulları Kanunu ve Astsubay MYO Kanunu ile ilgili yeni düzenlemeler yer almaktadır.

Ayrıca Harp Akademileri, Askeri Liseler, Astsubay Hazırlama Okullarının kapatılması kararı da bu KHK de yer almaktadır.

Bu okullarda yakınları bulunan okurlarımızı ilgilendirebilecek hükümlere 105. Maddede yer verilmiştir. Bunlara kısaca değinmek gerekirse;

Harp Okulları,Fakülte ve Yüksekokullar ile Askeri Liseler ile Astsubay Hazırlama Okullarındaki öğrenciler, bu okullara girdikleri tarihteki yerleştirme sınavlarında aldıkları puanlara göre uygun okullara-fakültelere-yüksekokullara kaydedileceklerdir.

Askeri okullardan 30 Ağustos 2016 itibariyle mezun olacak öğrencilerin subay ve astsubaylığa tayinleri yapılmayacaktır.Bu öğrencilere, bu okullara yerleşmeleri sırasında girdikleri üniversite sınavında aldıkları puanlara bakılarak, YÖK tarafından belirlenecek fakülte-yüksekokul diplomaları verilecektir.Ve bu öğrenciler için devlet herhangi bir tazminat ödemeyecektir.

Ve de bu kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yani 31 Temmuz 2016 ya kadar, herhangi bir sebeple TSK ya bağlı askeri okullardan ayrılan veya çıkarılan öğrencilere, ilgili mevzuat gereğince borç çıkarılmayacak, çıkarılan borçlar tahsil edilmeyecek, tahsilat için işlemler başlatılmışsa bu işlemler durdurulacak, yapılmış tahsilatlar ise kendilerine iade edilmeyecektir.

Bu kararnamede GATA ve diğer Askeri Hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na devri de düzenlenmiştir. Yine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi hakkında yeni düzenlemeler de bu KHK da yer almaktadır.

7- Nihayet yazımızı kaleme aldığımız 03.08.2016 itibariyle, OHAL kapsamında, 02.08.2016 T.li ve 29789 s.lı RG de yayımlanan 1117 karar nolu TBMM kararını görmekteyiz.

Bu kararda da, FETÖ/PDY örgütünün tüm faaliyetlerinin araştırılması amacıyla, bir Meclis araştırması açılmasına, 15 üyeden oluşan bir Araştırma Komisyonu kurulmasına, komisyonun çalışma süresinin üye seçimlerinden itibaren 3 ay olmasına karar verildiğini biliyor, basın yoluyla çalışmalarını izliyoruz.

AV.AYSUN NALBANT