Posted by on Şub 28, 2013 in Genel | 0 comments

4857 sayılı İş Kanununda iş sözleşmesinin sona erdiren sebeplerden olan ibraname kurumu düzenlenmemiştir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanununun Hizmet Sözleşmeleri başlıklı kısmın 420. maddesinde ibraname düzenlenmiştir.
6098 sayılı Borçlar Kanunun 420. maddesine göre , işçinin işverenden olan alacağına ilişkin ibraname sözleşmesinin geçerli olabilmesi için;
1-Mutlaka yazılı olması,
2-İş sözleşmesinin feshinden en az 1 aylık süre geçtikten sonra düzenlenmiş olması ,
3-İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi,
4-İbra konusu ödemenin banka kanalı ile yapılması gereklidir.
6098 sayılı Borçlar Kanununun 420. maddesinde düzenleme gereğince bu koşulları taşımayan ibra sözleşmesi yada ibraname KESİN olarak hükümsüzdür. İşveren ile işçi arasında Borçlar Kanununda belirtilen koşulları bulunmayan ibraname olası bir davada hiç yapılmamış olarak kabul edilecektir. Koşulların varlığını da, davada işveren ispat etmek durumunda kalacaktır.
İbranamenin geçerli olabilmesi, yukarıda sayılan tüm koşulların aynı anda tümünün gerçekleşmesi suretiyle mümkün olacaktır. Koşullardan birinin gerçekleşmemiş olması durumunda, ibraname olarak imzalanan ve miktar içeren belge, yerleşik yargı kararları gereğince o miktar için ödeme makbuzu sayılacaktır.
Bu şartları taşıyan ibranameler, işçinin işverenden olan işçilik haklarına ve iş sözleşmesinden kaynaklanan , işçi yada onun yerine hak talep edebilecek olanlar tarafından talep edilen tazminat ödemeleri için düzenlenebilecektir. İşverenin işçiden olan alacakları için düzenlenecek ibranamelerde bu kural geçerli değildir.
İbra sözleşmelerinin işçinin tartışmasız olan hak ve alacakları için düzenlenebilir. İşveren tarafından varlığı kabul edilmeyen işçinin hak ve alacakları için ibra sözleşmesi yapmanın hukuki bir değeri yoktur.
Bu anlamda, işverenin savunması ve kayıtları ile çelişen ibranamenin işveren açısından hukuki bir korumasının olmadığı mutlaktır.
Bu şekilde ibraname almak ancak 01.007.2012 tarihinden sonra ki ödemeler için söz konusu olabilecektir.
Yargının yerleşik içtihatları gereğince; taraflar arasında ki iş sözleşmesi devam ederken düzenlenen ibranameler geçerli değildir.
6098 sayılı Borçlar Kanununda ki düzenleme ile , işverenin işçi ile yapacağı ibraname sözleşmesinde , iş hukukunun genel ilkeleri gereğince işçinin haklarını koruyan, işçi lehine yorum yapan, tüm sorumluluğun ve yükümlülüğün işverende olduğu bir düzenleme getirilmiştir.
İşçiye işçilik haklarına ilişkin ödeme yapılması ve ibraname düzenlenmesinin gündeme gelmesi durumunda, iş hayatının koşulları gereğince ödemenin fesih tarihinden sonra en erken 1 aylık sürenin sonunda, bankaya yapılması ve ödemenin banka yapıldığı tarihte ibraname düzenlenmesi gerekecektir.